Lekens betydelse genom tiderna

Lek har alltid varit viktig för barn men även för de vuxna. Barndomen tycks ha varit mycket kortare förr i tiden än vad den är nu. Men det fanns ändå tillfällen till lek även längre bak i tiden. Att barn har lekt genom århundraden vet vi genom att deras leksaker bevarats till vår tid. Förr ägnade man sig ofta åt kollektiva lekar där både barn och vuxna var involverade. Ringlekar och danser förekom vid olika högtider.

Om man menar att barndom är en tid av lek så har barndomen varit olika lång för olika barn genom historien. Fattiga barn har tidigt fått hjälpa till med familjens försörjning och har därför fått en kort barndom. Samtidigt har sagoberättandet varit en del av en låtsasvärld som stimulerat barnens lekvärldar.

På 1800-talet hade man bara gasljus, fotogen och stearinljus för att lysa upp hemmen. Leken påverkades av att dagsljuset styrde tiden man var aktiv. Därför var samvaro med andra och gemensam förströelse som sagoberättande viktiga inslag. Bollar och gunghästar är leksaker som alltid tycks ha funnits.

Vart 10:e hushåll saknade el i hemmet när 2 världskriget bröt ut. Efter kriget nåddes alla av elektriciteten. Då tog även leksakstillverkningen fart och barndomen blev något som skulle få lov att fyllas av lek. Men det är först på senare delen av 1900-talet som barndomen förlängdes.

Barn blev myndiga vid 21 års ålder under större delen av 1900-talet men började arbeta redan vid 14-16 års åldern. När myndighetsåldern sänktes till 18 år så har samtidigt barndomen genom längre skoltid förlängts. Samhällsutvecklingen styr barnens lek. Leken är ett sätt att växa och hantera verkligheten. Därför är barnens lek annorlunda idag mot hur den var för till exempel 100

år sedan.